Redeem

100,000 points บัตรของขวัญ 10,000

บัตรของขวัญ 10,000

Detail

เงื่อนไขการแลกรางวัล

  • ใช้ 100,000 พ้อยท์
  • จัดส่งบัตรทางไปรษณีย์ และแจ้งรหัสติดตามพัสดุทางอีเมล ภายใน 48 ชั่วโมง
  • เมื่อจัดส่งบัตรให้แล้ว ไม่รับคืนหรือเปลี่ยนในทุกกรณี
  • หากของรางวัลหมด คุณจะได้รับการติดต่อเพื่อเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตร

  • บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะการรูดซื้อสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย VISA ในประเทศไทยเท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้เบิกถอนเงินสด หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ สามารถใช้บัตรได้จนกว่ามูลค่าเงินในบัตรจะหมด โดยไม่สามารถเติมเงินได้ หรือจนกว่าบัตรจะหมดอายุตามที่ระบุไว้บนหน้าบัตร
  • บัตรนี้สามารถเปลี่ยนมือได้ และไม่รับผิดชอบกรณีบัตรบัตรชำรุด หรือสูญหาย
  • กรณีบัตรหมดอายุแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้อีก แต่สามารถนำบัตรมาติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่สาขาของธนาคาร ภายใน 60 วัน นับจากวันหมดอายุที่ระบุบนหน้าบัตร
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามยอดเงินคงเหลือได้ที่ สาขาของธนาคารทุกแห่ง

Get the help you need 24/7